Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden is Huppatee de verzamelnaam voor het illustratieve onderdeel van Volpe-design. Waarbij 'Volpe' en 'Volpe-design' de verzamelnaam is voor alle freelance werk van Houbrechts Jordi met BTW nummer: BE0556772377.

1. Algemeen

Offertes zijn geldig gedurende één maand te rekenen vanaf de vermelde offertedatum. De ondertekening door de klant geldt als definitieve aanvaarding van de samenwerkingsovereenkomst, de bijzondere voorwaarden en deze algemene voorwaarden.

2. Betalings- en factuurvoorwaarden

2.1 Alle vermelde prijzen zijn steeds zonder BTW. Volpe/Huppatee is een kleine ondernemenig onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is dus niet toepasselijk.

2.2.1 Al onze facturen moeten betaald zijn uiterlijk 14 dagen na datum vermeld op factuur.

2.3 Volpe/Huppatee behoudt zich het recht voor om zijn prijzen jaarlijks te herzien binnen de grenzen van een marktconforme prijszetting.

Alle kosten die gepaard gaan met de betaling zijn ten laste van de klant.

2.4 Volpe/Huppatee is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang enige verschuldigde som niet is betaald, voortvloeiende uit gelijk welke overeenkomst gesloten tussen beide partijen. Bij niet-betaling of laattijdige betaling is, bovenop enig ander verhaalsrecht van Volpe/Huppatee, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per maand en een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur, met een minimum van tweehonderdvijftig euro.

3. Leveringstermijnen en verzending


3.1 De leveringstermijnen zijn indicatief en binden Volpe/Huppatee niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en geeft de klant evenmin het recht de overeenkomst te beëindigen of betaling op te schorten.

3.2 Volpe/huppatee kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via B-Post of PostNL. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

4. Medewerking en verantwoordelijkheid klant

4.1 De klant dient tijdig zijn noodzakelijke en nuttige medewerking aan Volpe/Huppatee te verlenen, hierin begrepen het tijdig aanleveren van het juiste en volledige bronmateriaal, teneinde Volpe/Huppatee toe te laten haar contractuele verplichtingen na te leven. Indien de klant in gebreke blijft, is Volpe/Huppatee gerechtigd om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de klant evenwel wordt ontslagen van diens verbintenissen in het kader van de overeenkomst. Volpe/Huppatee is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten is aan een tekortkoming in hoofde van de klant. Bovendien erkent en aanvaardt de klant dat, indien deze in gebreke blijft in de uitvoering van zijn verplichtingen overeenkomstig deze overeenkomst en dit een impact heeft op de overeenkomst, Volpe gerechtigd zal zijn de in de Samenwerkingsovereenkomst vooropgestelde prijzen en tijdslijn aan te passen.

De klant waarborgt aan Volpe/Huppatee dat deze laatste gerechtigd is het door de klant aangeleverde bronmateriaal (bv. inhoud van websites, nieuwsbrieven, promotiebonnen of publiciteitsadvertenties, sleutelwoorden, door de klant gevraagde aanpassingen (updates), keuze van domeinnamen) te gebruiken en te verwerken voor de doeleinden van de overeenkomst en dat dergelijk gebruik en dergelijke verwerking geen inbreuk zal plegen op de rechten van derden. Er vindt echter in geen geval overdracht plaats van intellectuele eigendomsrechten, het logo of de merknaam die eigendom zijn van de klant. Volpe zal de aangeleverde merken en logo’s enkel en alleen gebruiken in functie van de overeenkomst en deze nooit doorgeven aan derden. De klant waarborgt in het bijzonder de vereiste toestemming en machtiging te hebben bekomen teneinde gerechtigd te zijn het bronmateriaal aan Volpe over te maken in het kader van de overeenkomst en Volpe/Huppatee toe te laten het bronmateriaal te gebruiken en te verwerken in het kader van de overeenkomst. De klant waarborgt dat het verstrekte bronmateriaal correct en volledig is en erkent en aanvaardt dat Volpe/Huppatee geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de klant om de juistheid en volledigheid van het door de klant verstrekte bronmateriaal te verifiëren. Volpe/Huppatee is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant in dit verband.

De klant is aansprakelijk voor, en verbindt er zich toe Volpe/Huppatee te vrijwaren voor, enige directe of indirecte schade (hierin begrepen verlies van contracten, cliënten, opbrengst, winst, goodwill, reputatieschade) en kosten, geleden door Volpe/Huppatee in het kader van het gebruik en de verwerking van door de klant aangeleverd bronmateriaal, met inbegrip van enige schade die door Volpe/Huppatee moet worden vergoed aan een derde en die een gevolg is van een aan de klant toewijsbare fout, niet naleving van haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst of nog de onjuistheid van enige door de klant in deze overeenkomst verstrekte waarborg.

5. Ontbinding

Volpe/Huppatee is gerechtigd, zonder enige beëindigingsvergoeding verschuldigd te zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, mits schriftelijke kennisgeving (I) indien de klant in gebreke blijft enige in het kader van de overeenkomst verschuldigde som tijdig te betalen; (II) indien de klant een van zijn verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst niet nakomt en nalaat hieraan te verhelpen binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf ontvangst van een ingebrekestelling vanwege Volpe/Huppatee; (III) indien uitdrukkelijk voorzien in deze overeenkomst (onder meer overeenkomstig artikel 5 van deze algemene voorwaarden); (IV) ingeval van een wijziging van controle van de klant, (V) indien de klant zijn schulden niet kan betalen wanneer deze verschuldigd zijn, een verzoek tot faillissement wordt ingediend, indien de klant failliet wordt verklaard, indien een voorlopig bewindvoerder of gelijkaardige functionaris wordt aangesteld voor het geheel of een deel van haar activa, indien de klant alle of een wezenlijk deel van haar activa verkoopt of indien uitvoerend beslag wordt gelegd op een deel van haar activa. In geval van ontbinding van de overeenkomst door Volpe/Huppatee op basis van een van de voormelde gronden, zal de klant, bovenop de vergoeding voor de geleverde diensten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 15% van de totale prijs, zonder dat Volpe/Huppatee afstand doet van haar recht om meer schadevergoeding te eisen indien zij meer schade kan bewijzen. Onder prijs dient te worden begrepen: de prijs voor de diensten en producten die het voorwerp uitmaken van de Samenwerkingsovereenkomst. De ontbinding van de overeenkomst ontslaat Volpe/Huppatee van haar verplichting om nog verdere diensten te leveren in het kader van de overeenkomst. Enige aan de klant in het kader van deze overeenkomst toegekende gebruiksrechten worden automatisch beëindigd bij ontbinding van de overeenkomst. Alle nog verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar bij ontbinding van de overeenkomst. In alle gevallen van beëindiging van de onderhavige overeenkomst is de klant ook gehouden alle te zij¬ner beschikking gesteld materieel, hierin begrepen ter beschikking gestelde apparatuur en software, onmiddellijk aan Volpe/Huppatee terug te geven.

6. Klachten

6.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst dienen uiterlijk binnen de acht dagen na levering van diensten per aangetekend schrijven te gebeuren. Na het verstrijken van deze termijn wordt verondersteld dat de klant de uitvoering integraal en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling uit te stellen.

6.2 Volpe/Hupatee vraagt u ook om binnen de 5 werkdagen ons op de hoogte te brengen via mail van het feit dat u een product wenst te ruilen.
De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.
Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.

6.3 Volpe/Huppatee tracht om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.
Indien er zich typefouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren.
Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval.
Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info. Volpe/Hupatee behoudt zich ook het recht voor om prijzen aan te passen. Volpe/Hupatee stelt ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Volpe/Hupatee stelt alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Volpe/Huppatee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

7. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Volpe//Huppatee zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen via een gift card of omruiling voor een ander product.

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

8. Eigendomsrecht

Volpe/Huppatee is eigenaar en behoudt alle eigendomsrechten, waaronder alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (hierin begrepen auteursrechten, sui generis databankrechten, octrooirechten, merkenrechten, rechten in tekeningen en modellen, rechten in know-how, morele rechten, handelsgeheimen alsook het recht om enige van de voorgaande te laten registreren) in (I) alle voorafgaand aan de overeenkomst en onafhankelijk van deze overeenkomst door Volpe/Huppatee ontwikkelde materialen en producten, alsook (II) in de door haar tijdens de uitvoering van de overeenkomst aangeboden en ontwikkelde diensten en producten, hierin begrepen informatie, documentatie, teksten, afbeeldingen, rapporten, ontwerpen, software, databanken, websites, nieuwsbrieven, promotiebonnen en knowhow behalve indien deze door de klant worden aangeleverd.

9. Waarborgen en aansprakelijkheid

Volpe/Huppatee verbindt zich tot een inspanningsverbintenis in de uitvoering van deze overeenkomst zonder enig resultaat of enige prestatie te garanderen. Volpe/Huppatee zal in het kader van een inspanningsverbintenis redelijke maatregelen treffen doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de klant gewenste of vooropgestelde resultaat niet kan worden bereikt. In de mate toegelaten door het toepasselijke recht wordt de aansprakelijkheid van Volpe/Huppatee in het kader van deze overeenkomst uitgesloten. Volpe kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of incidentele schade, economische schade of gevolgschade, hierin begrepen verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van kansen of contracten, verlies van goodwill of gegevens, en verlies van programma’s en/of data.

Volpe/Huppatee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht.

10. Verwerking persoonsgegevens en privacy


10.1 Indien Volpe/Huppatee in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens van derden, ter beschikking gesteld door de klant, verwerkt in de zin van de wet van 11 december 1998 (“de Privacywet”), zijn de hierna volgende bepalingen van toepassing.

De klant erkent en aanvaardt dat de verwerking van persoonsgegevens door Volpe/Huppatee in het kader van de overeenkomst gebeurt in opdracht van de klant en dat de klant de volle verantwoordelijkheid voor deze verwerking draagt.

De klant waarborgt aan Volpe/Huppatee dat deze laatste gerechtigd is de persoonsgegevens te verwerken in uitvoering van de overeenkomst. De klant waarborgt tevens alle verplichtingen die op de verantwoordelijke voor de verwerking rusten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, te hebben nageleefd, zowel in het kader van de Privacywet als enige andere toepasselijke wetgeving of regelgeving, en de klant waarborgt in het bijzonder de vereiste toestemming en machtiging te hebben bekomen teneinde gerechtigd te zijn de persoonsgegevens aan Volpe over te maken in het kader van de overeenkomst en Volpe toe te laten de persoonsgegevens te verwerken in het kader van de overeenkomst.

De klant waarborgt dat de verstrekte persoonsgegevens correct en volledig zijn en erkent en aanvaardt dat Volpe/Huppatee geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de klant om de juistheid en volledigheid van de door de klant verstrekte persoonsgegevens te verifiëren. Volpe/Huppatee is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant op welke grond dan ook, hierin begrepen aansprakelijkheid voor schade geleden door de klant ingevolge vorderingen van derden, hierin begrepen de betrokken persoon zoals gedefinieerd in de Privacywet, op basis van de verwerking door Volpe/Huppatee van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door de klant aan Volpe/Huppatee verstrekt. De klant is aansprakelijk voor, en verbindt er zich toe Volpe/Huppatee te vrijwaren voor, enige directe of indirecte schade en kosten, geleden door Volpe/Huppatee in het kader van de verwerking van de persoonsgegevens door Volpe/Huppatee in uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van enige schade die door Volpe/Huppatee moet worden vergoed aan een derde, hierin begrepen de betrokken persoon, en die een gevolg is van een aan de klant toewijsbare fout, niet naleving van haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst of nog de onjuistheid van enige door de klant in deze overeenkomst verstrekte waarborg.

10.2 De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Volpe/Huppatee mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan hello@volpe-design.be of info@huppatee.be.

11. Overdracht

De klant is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen in het kader van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Volpe/Huppatee.

12. Opsplitsbaarheid

Indien enige bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst op enige wijze ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou zijn, dan wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd.

13. Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst, bestaande uit de Samenwerkingsovereenkomst, de bijzondere en de algemene voorwaarden, vormt de volledige overeenkomst tussen Volpe/Huppatee en de klant aangaande het voorwerp ervan. De toepassing van enige contractuele voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Wijzigingen aan de overeenkomst zijn slechts bindend mits schriftelijk akkoord van Volpe/Huppatee en de klant. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de Samenwerkingsovereenkomst en haar bijlagen, de bijzondere en de algemene voorwaarden zullen de bijzondere voorwaarden voorrang hebben.

14. Referentie

Volpe/Huppatee is gerechtigd de klant als referentie te vermelden voor marketing en commerciële doeleinden, zonder de klant om bijkomende uitdrukkelijke toestemming te moeten verzoeken.

15. Bevoegdheidsbeding

Het Belgische gerecht is van toepassing op deze overeenkomst. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Tongeren